Cooperation between Piotr Plonka (GMB) and Leeds University (Centre for Employment Innovation and Change)

Współpraca pomiędzy Piotrem a wydziałem relacji przemysłwych na Uniwersytecie w Leeds ma kilka wymiarów. Przede wszystkim Piotr assystował w rekrutowaniu Polaków do pracy doktorskiej (doktorant Zyama Ciupijus). Badania te skupiają się na sprawdzaniu strategii imigrantów na brytyjskim rynku pracy oraz roli społecznych grup wsparcia (włączając Związki Zawodowe) w pomocy w redukowaniu społeczno-ekonomicznego wykluczenia emigrantów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewiduje się, żę badnia dadzą wskazówki społecznym grupą wsparcia w rozwoju bardziej efektywnych programowych pomocowych dla emigrantów z powiększonej Unii Europejskiej. Piotr pomógł w zorganizowaniu spotkań z kilkoma rodzinami w Leeds i Wakefield.

Dodatkowo Piotr uczestniczył w konferencji na Uniwersytecie w Leeds (koordynowanej przez Dr. Robert MacKenzie), która skupiona była na równouprawnieniu, wykluczeniu społeczno-ekonomicznemu grup mniejszościowych i emigrantów w dostępie do rynku pracy.

Współpraca przynosi korzyści obu stronom i wywodzi się z długich tradycji partnerstwa pomiędzy aktywistami związkowymi a badaczami naukowymi. Taka współpraca jest wyjątkowo potrzebana biorąc pod uwagę negatywne stereotypy związane z emigracją zarobkową z Środkowo-Wschodniej Europy – stereotypy te powinny być obalane przez działaczy związkowych i przedstawicieli świata nauki.

Zyama Ciupijus
Uniwersytet w Leeds
....

The cooperation between Piotr and industrial relations academics based at Leeds University has had several dimensions. Among other things, Piotr assisted in recruiting Polish migrant workers for doctoral research project (the researcher: Zyama Ciupijus). The doctoral research project intend to examine the coping strategies of EU migrants in the UK labour market and the role of social support groups (including trade unions) in helping to reduce socio-economic exclusion of Central Eastern European migrants.  It is expected that the study’s findings will guide social support groups in developing more efficient programs aimed to assist migrants from the enlarged European Union. Piotr’s referrals enabled to outreach to several migrant households in Leeds and Wakefield.

Additionally, Piotr attended a conference at Leeds University (coordinated by Dr. Robert MacKenzie) which was focused on the issues related to gender and equality, socio-economic exclusion of minority groups and migrants’ access to the labour market.

The cooperation has been beneficial for both parties and it has followed a long standing tradition of partnership between union activists and social researchers. Such cooperation is especially helpful in the light of current negative stereotyping associated with labour migration from Central Eastern Europe - the stereotypes which should be demystified and resisted both by union activists, and progressive academics.