Manifestacja 28 marca 2009 w Londynie

Przywódcy 20 najwiekszych gospodarek świata spotykają się 2 kwietnia w Londynie aby omówić probemy związane z recesją oraz światowym kryzysem finansowym.
Nawet przed updkiem banków powodującym recesje, świat cierpiał na nadmiar biedy i nierówności oraz stanął wobec chaosu spowodowanego zmianami klimatycznymi. Rządy, przedsiębiorstwa i miedzynarodowe instytucje podążały za modelem finansowych deregulacji sprzyjającym krótkoterminowym dochodom, niestabilności oraz zadłużeniu zarówno finansowym jak i wobec środowiska naturalnego.

Nie może być powrotu do biznesu jak do tej pory. Jedyną drogą do odbudowy globalnej gospodarki jest stworzenie uczciwego systemu dystrybucji majątku i tworzenia przyzwoitych miejsc pracy oraz opieki społecznej dla wszystkich, skończenia globalnej nierówności i dbania o środowisko naturalne.
Recesja nie może być wymówką do odkładania przedsięwzięć odbudowywujących światową sprawiedliwość oraz wstrzymujących klimatyczny chaos.  Wsparcie sprawiedliwości, uczciwości i przyzwoitości światowej jest jedyną szansą wyjścia z kryzysu.

28 marca tysiące ludzi przejdzie ulicami Londynu stając się częścią światowego apelu do przywódców grupy G20.
Nasze przesłanie jest jasne. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu.

  • Na pierwszym miejscu ludzie: Przyzwoite miejsca pracy i opieka posłeczna dla wszystkich.
  • Na pierwszym miejscu ludzie: Koniec światowej biedy i nierówności.
  • Na pierwszym miejscu ludzie: Budowa gospodarki przyjaznej środowisku naturalnemu

Ossoby zainteresowane wzięciem udziału w manifestycji proszone są o kontakt z Piotrem Płonką
Piotr.plonka@gmbctl.org.uk

....

Rally 28th March 2009 in London

On 2 April the leaders of 20 of the world’s biggest economies meet in London to tackle the recession and global financial crisis.
Even before the banking collapse caused recession, the world suffered vast poverty and inequality and faced the looming threat of climate chaos. Governments, business and international institutions have followed a model of financial deregulation that has encouraged short-term profits, instability and an economy fuelled by ever-increasing debt, both financial and environmental.
There can be no going back to business as usual. The only sustainable way to rebuild the global economy is to create a fair distribution of wealth that provides decent jobs and public services for all, ends global inequality and builds a low carbon future.
Recession must not be an excuse for putting off action for global justice or to stop climate chaos. Creating a just, fair and sustainable world is the only lasting way out of recession.
On 28th March thousands of people will march through London as part of a global campaign to challenge the G20 leaders.
Our message is clear. We must put people first.
•    Put People First: Decent jobs and public services for all
•    Put People First: End global poverty and inequality
•    Put People First: Build a green economy

People interested please contact Piotr Plonka piotr.plonka@gmbctl.org.uk